Πολιτική Απορρήτου
 

Τελευταία Ενημέρωση τον Απρίλιο του 2024

Η παρούσα Πολιτική, η οποία αναφέρεται επίσης ως Πολιτική Απορρήτου, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Resumaker S.L., ισπανική εταιρεία με αριθμό μητρώου B56750292, γνωστή ως «Resumaker», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας», συλλέγει, χρησιμοποιεί και μοιράζεται πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας https://cv-gr.com, των υπηρεσιών μας και όλων των σχετικών ιστοσελίδων και εφαρμογών λογισμικού (συλλογικά αποκαλούμενες ως «Υπηρεσίες» ή «Ιστοσελίδα»).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών. Με τη χρήση του Ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τους ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις μας. Εάν διαφωνείτε με τις πρακτικές μας, σας συμβουλεύουμε να μη χρησιμοποιείτε ή να μην έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν με κεφαλαία γράμματα, αλλά δεν ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cv-gr.com.

«Προσωπική Πληροφορία Αναγνώρισης» ή «ΠΠΑ», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει οποιαδήποτε ΠΠΑ που ταυτοποιεί, αφορά, περιγράφει, μπορεί να συσχετιστεί ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο χρήστη ή, στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου, με ένα νοικοκυριό. Συλλέγουμε ΠΠΑ που μας παρέχετε οικειοθελώς όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στον Ιστότοπο ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας ή που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στον Ιστότοπό μας («Χρήστες»). Ορισμένα τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν επίσης για τους «Συνδρομητές». Συνδρομητής είναι ο Χρήστης που έχει εγγραφεί για να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας μέσω του Ιστότοπού μας και έχει καταβάλει όλα τα ισχύοντα τέλη. Η πράξη της εγγραφής και της πληρωμής συνιστά τη σύναψη μιας «Σύμβασης Πελάτη».

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως «Επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται επί ΠΠΑ ή συνόλων ΠΠΑ, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η αποκάλυψη με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Επιπλέον, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των ΠΠΑ και είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το γιατί και πώς γίνεται η επεξεργασία των ΠΠΑ.  «Εκτελών την Επεξεργασία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται ΠΠΑ για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενεργώντας υπό την εξουσία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και έχοντας αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Επεξεργασία

Η Επεξεργασία των ΠΠΑ από εμάς διέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τον ΓΚΠΔ, τον ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου και διάφορους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ περί απορρήτου που αφορούν ΠΠΑ που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό των Συνδρομητών μας («Ισχύοντες Νόμοι Περί Απορρήτου»).

Εκτός από όσα ορίζονται ρητά σε μια δήλωση εργασίας ή σε μια ξεχωριστή συμφωνία προστασίας δεδομένων που επισυνάπτεται, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες υπό την αποκλειστική καθοδήγηση των Συνδρομητών μας. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός εάν συμφωνήσουμε ρητά ή εάν χαρακτηριστούμε ως τέτοιοι σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα θεωρούμαστε «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή παρόμοιος χαρακτηρισμός, αλλά μάλλον «Εκτελών την Επεξεργασία») Ανά πάσα στιγμή έχετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των πληροφοριών σας στην Εταιρεία.

Συλλογή

Για τη χρήση των Υπηρεσιών μας, απαιτούμε από τους Χρήστες να μας παράσχουν ορισμένες πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά (ΠΠΑ). Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών, συλλέξαμε τις ακόλουθες ΠΠΑ.

Γενικά, συλλέγουμε τις ΠΠΑ που υποβάλλονται οικειοθελώς από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, κυρίως κατά την εγγραφή σε λογαριασμό ή τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες ΠΠΑ που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Οι ΠΠΑ που συλλέγουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο των χρηστών, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό(-ους) τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τη φωτογραφία προφίλ, τον τύπο άδειας οδήγησης, τη διεύθυνση URL του προφίλ LinkedIn και τις διευθύνσεις URL οποιωνδήποτε ιστότοπων που ενσωματώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Λόγω της φύσης των Υπηρεσιών μας, μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους Χρήστες να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα εξής:

 • Υπηκοότητα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και οικογενειακή κατάσταση, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να τύχουν ειδικής προστασίας ως πληροφορίες προστατευόμενης κατηγορίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
 • Πληροφορίες για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση: Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, την απασχόληση, το ιστορικό απασχόλησης και τον μισθό σας.
 • Πληροφορίες Συναλλαγών και Πληρωμών: Όταν παραγγέλνετε Υπηρεσίες ή συμμετέχετε σε μια συναλλαγή, συλλέγονται στοιχεία πληρωμής. Οι τρίτοι φορείς επεξεργασίας πληρωμών διεκπεραιώνουν τις πληρωμές και, ενώ τα στοιχεία σας παρέχονται απευθείας σε αυτούς, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιούνται σε εμάς για την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου περιλαμβάνουν:

 • Περιεχόμενο που οι Χρήστες Δημοσιοποιούν: Συλλέγεται το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή μεταφορτώνεται εθελοντικά για δημόσια προβολή στον Ιστότοπο και/ή στις Υπηρεσίες, γνωστό ως «Δημόσιες Πληροφορίες». Μόλις υποβληθεί, ούτε εσείς ούτε η Resumaker μπορούν να ελέγξουν τη μετέπειτα αντιγραφή, κοινή χρήση ή χρήση του από τρίτους.
 • Πληροφορίες Σύνδεσης Συσκευής/Διαδικτύου: Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και τη συσκευή σας. Αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης και τις προσπάθειες σύνδεσης.
 • Πληροφορίες Δραστηριότητας στο Διαδίκτυο: Δεδομένα σχετικά με το ιστορικό περιήγησης και αναζήτησης, καθώς και αλληλεπιδράσεις με ιστότοπους, εφαρμογές ή διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέγονται. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε ιστότοπους πριν και μετά τη χρήση του Ιστότοπου.
 • Πληροφορίες Γεωγραφικού Εντοπισμού: Ενδέχεται να συλλεχθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική και συγκεκριμένη τοποθεσία σας κατά τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπο, όπως διεύθυνση email ή κατά προσέγγιση τοποθεσία που προκύπτει από τη διεύθυνση IP.
 • Πληροφορίες Εξαγωγής Συμπερασμάτων: Το Resumaker μπορεί να δημιουργήσει νέες πληροφορίες, αντλώντας συμπεράσματα από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, σχηματίζοντας ένα προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαθέσεις και τη συμπεριφορά σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι θα ζητείται πάντα η συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και ότι δεν θα προχωρήσουμε χωρίς την άδειά σας.

Δικαιώματα Απορρήτου

Κατόπιν αιτήματος, θα ενημερώνουμε τους Συνδρομητές εάν κατέχουμε ή επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε από τις ΠΠΑ τους ή τις χειριζόμαστε για λογαριασμό τρίτου. Για να κάνετε τέτοια ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cv-gr.com. Οι Συνδρομητές μπορούν να τροποποιήσουν τις πληροφορίες τους, επεξεργαζόμενοι το προφίλ τους στον Ιστότοπο. Για αιτήματα επιστροφής ή αφαίρεσης των ΠΠΑ, παρακαλούμε στείλτε επίσης email στην παραπάνω διεύθυνση. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα πρόσβασης, τροποποίησης ή αφαίρεσης εντός τριάντα (30) ημερών.

Μόλις λάβουμε αίτημα διαγραφής από Συνδρομητή, θα απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών. Διατηρούμε τις ΠΠΑ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να προσφέρουμε Υπηρεσίες, να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, να διευθετούμε διαφορές και να τηρούμε συμφωνίες.

Για τους Συνδρομητές ή τα άτομα που παρέχουν ΠΠΑ κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Ωστόσο, παρά το αίτημα, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείτε λογαριασμό ή όσο είναι απαραίτητο για την παροχή Υπηρεσιών, την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, την επίλυση διαφορών και την επιβολή συμφωνιών.

Διατήρηση

 • Συνήθως διατηρούμε τις ΠΠΑ που παρέχονται από Χρήστες που δεν είναι Συνδρομητές αλλά έχουν συμπληρώσει τα βήματα 1-2 της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στον Ιστότοπο για έναν (1) μήνα ή όπως άλλως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί διατήρησης δεδομένων, μετά την οποία διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τις ΠΠΑ, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά παραπάνω.
 • Εάν ένας Χρήστης γίνει Συνδρομητής, διατηρούμε τις ΠΠΑ του για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της Επεξεργασίας ή όπως άλλως επιτρέπεται σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δεσμευόμαστε να μην διατηρούμε πληροφορίες άλλων Χρηστών για περισσότερο χρόνο από όσο απαιτείται για τους σκοπούς της Επεξεργασίας.

Όταν η διαγραφή ή η ανωνυμοποίηση των ΠΠΑ δεν είναι εφικτή, για παράδειγμα, επειδή οι ΠΠΑ ενός Χρήστη έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις ΠΠΑ του και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω Επεξεργασία έως ότου η διαγραφή ή η ανωνυμοποίηση κριθεί εύλογα εφικτή από εμάς.

Ασφάλεια

 

Λαμβάνουμε διάφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας SSL για την κρυπτογράφηση της μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων, όπως κωδικοί πρόσβασης λογαριασμών και πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές. Επιπλέον, όλες οι ΠΠΑ υποβάλλονται σε κρυπτογράφηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στο προσωπικό που την απαιτεί στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών.

 

Παρά τις προφυλάξεις αυτές, κανένα σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Παρόλο που λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, και είναι παράλογο να περιμένουμε, ότι οι ΠΠΑ σας ή άλλες πληροφορίες που μας κοινοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας θα παραμένουν πάντα προστατευμένες.

 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων πληροφοριών επηρεάζεται επίσης από τις ενέργειές σας. Αποφύγετε να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας με άλλους και ειδοποιήστε μας αμέσως στο support@cv-gr.com εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού σας.

 

Η Εταιρεία επιθεωρεί, από καιρό σε καιρό, την ασφάλεια των δεδομένων της Υπηρεσίας και πραγματοποιεί τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις αναλόγως για τη διατήρηση της ασφάλειας της Υπηρεσίας.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΠΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ.

 

Μεταφορά ΠΠΑ

 

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε παγκόσμια βάση, με αποτέλεσμα τη συλλογή και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε διεθνή κλίμακα. Κατά συνέπεια, οι ΠΠΑ των χρηστών ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τοποθεσίες εκτός της χώρας διαμονής τους. Παρά ταύτα, όλοι οι Χρήστες θεωρείται ότι έχουν εγκρίνει την επεξεργασία των ΠΠΑ τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εκτός εάν απαγορεύεται διαφορετικά από τους Εφαρμοστέους Νόμους Περί Απορρήτου.

 

Κατά τη διαβίβαση ΠΠΑ που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ εκτός του ΕΟΧ, προωθούμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση και τη διατήρηση της προστασίας τους και τηρούμε τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες διαβίβασης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

 • Μεταφορά των ΠΠΑ σε δικαιοδοσία εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζεται ότι προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των ΠΠΑ βάσει Απόφασης Επάρκειας.
 • Καθιέρωση συμβατικών ρυθμίσεων με τους αποδέκτες, οι οποίες ενσωματώνουν διατάξεις ευθυγραμμισμένες με τις «πρότυπες συμβατικές ρήτρες» που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλοντας υποχρεώσεις για την προστασία των ΠΠΑ των Χρηστών.
 • Άλλα μέτρα που εγκρίνονται ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Οι Συνδρομητές μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στα προσωπικά τους δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιων διαβιβάσεων εκτός ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν συμφωνηθεί με τους παραλήπτες, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@cv-gr.com.

Χρήση των Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις ΠΠΑ των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βελτίωση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου,
 • Τροποποίηση και/ή κατάργηση υφιστάμενων υπηρεσιών και περιεχομένου,
 • Εκτέλεση έρευνας και παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους (μετά από ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση),
 • Επιβολή των νομικών ή συμβατικών δικαιωμάτων μας ή συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους,
 • Είσπραξη πληρωμών,
 • Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός περιγράφεται λεπτομερώς στους όρους χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία έχει είτε συμβατικό, είτε νομικό, είτε νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον για την Επεξεργασία των ΠΠΑ τους. Αυτό επιτρέπει στην Εταιρεία να στέλνει στους Χρήστες σχετικό και εξατομικευμένο περιεχόμενο που αποσκοπεί στη βελτίωση της χρήσης της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες μάρκετινγκ έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στη λήψη τέτοιων πληροφοριών επικοινωνώντας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@cv-gr.com ή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί που παρέχεται στην επικοινωνία μάρκετινγκ. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν αντιταχθείτε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της Εταιρείας να σας αποστέλλει εξατομικευμένο περιεχόμενο.


Ορισμένες από τις ΠΠΑ που ζητείται από τους Χρήστες να παρέχουν είναι απαραίτητες για τη χρήση των Υπηρεσιών και την ικανότητά μας να τις παρέχουμε. Κατά συνέπεια, η άρνησή σας να μας παράσχετε αυτές τις ΠΠΑ ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή των Υπηρεσιών.

Μεταβίβαση ΠΠΑ σε Τρίτους

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις ΠΠΑ των Χρηστών με τρίτους υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Ο Χρήστης έχει συναινέσει ρητά στην κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών,
 • Όταν μοιραζόμαστε τις ΠΠΑ με παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την παροχή φιλοξενίας και συντήρησης του Ιστότοπού μας, την ανάπτυξη εφαρμογών, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την αποθήκευση, την επεξεργασία πληρωμών, την ανάλυση και άλλες υπηρεσίες ή όπως άλλως εύλογα απαιτείται από εμάς για την εκτέλεση ή τη βελτίωση των Υπηρεσιών,
 • Όταν επιδιώκουμε να επιβάλουμε τα νομικά ή συμβατικά μας δικαιώματα ή υποψιαζόμαστε ότι ένας Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή απειλή για τη σωματική ασφάλεια άλλου προσώπου (και όπως άλλως απαιτείται από τον νόμο ή τις ρυθμιστικές αρχές).
 • Στο πλαίσιο της είσπραξης οφειλών, σε εισπρακτική εταιρεία ή σε δικηγορικό γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση δραστηριοτήτων είσπραξης οφειλών,
 • Στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους Περί Απορρήτου, σε σχέση με μια ουσιαστική εταιρική συναλλαγή, όπως η πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, η εκποίηση, η συγχώνευση, η ενοποίηση ή η πώληση περιουσιακών στοιχείων ή σε περίπτωση αφερεγγυότητας, και
 • Σε πωλητές, όπως νομικούς συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους ή άλλους επαγγελματίες που δεσμεύονται από συμβατικά ή δεοντολογικά καθήκοντα εμπιστευτικότητας.
 • καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις της Συμφωνίας Πελατών μας ή όπως άλλως απαιτείται από τον νόμο.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΠΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να δημοσιεύουμε στον Ιστότοπο μαρτυρίες που ενδέχεται να περιέχουν ΠΠΑ. Λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για να δημοσιεύσουμε το όνομά σας μαζί με τη μαρτυρία σας. Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τη μαρτυρία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@cv-gr.com.

Δεν «Πουλάμε» ΠΠΑ, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους Εφαρμοστέους Νόμους Περί Απορρήτου (π.χ. τον CPRA στην Καλιφόρνια).

Χρήση Δικτυακών Τόπων Τρίτων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Επεξεργασία Πιστωτικών Καρτών

Για τη διαχείριση της επεξεργασίας πιστωτικών καρτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρίτος ενδιάμεσος φορέας. Ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει, να διατηρεί ή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες χρέωσης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την επεξεργασία πιστωτικών καρτών για λογαριασμό μας.

Cookies και Άλλες Τεχνολογίες Συλλογής Δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για διάφορους σκοπούς, οι οποίες ενδεχομένως να αποδίδουν ΠΠΑ, λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με την πλατφόρμα μας.

 

Τα cookies, μικρά αρχεία δεδομένων που περιέχουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό, αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Πρόσθετες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως beacons, tags και scripts, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την απόδοση της Υπηρεσίας μας. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας σάς επιτρέπει να αρνηθείτε όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, η απόρριψη των cookies ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε, περιλαμβάνουν:

 • Cookies συνόδου: Αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
 • Cookies προτιμήσεων: Απομνημόνευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας.
 • Cookies ασφαλείας: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας, συλλέγουμε και καταγράφουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, των διευθύνσεων URL των σελίδων παραπομπής/εξόδου, του λειτουργικού συστήματος, της σφραγίδας ημερομηνίας/ώρας, των ερωτημάτων αναζήτησης, των τοπικών και γλωσσικών προτιμήσεων, των αριθμών αναγνώρισης συσκευής, του παρόχου κινητής τηλεφωνίας και των ρυθμίσεων του συστήματος. Ενίοτε, ενδέχεται να συσχετίσουμε ΠΠΑ με δεδομένα αρχείων καταγραφής για να βελτιώσουμε την πλατφόρμα μας, αντιμετωπίζοντας τις συνδυασμένες πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού και πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικά δίκτυα, όπως ιστορικό περιήγησης και αναζήτησης, που σχετίζονται με άτομα που αλληλεπιδρούν με την Υπηρεσία ή τον Ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες ανάλυσης συλλέγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς για τη διευκόλυνση των συνεχών βελτιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ειδοποίηση για τα cookies.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα είναι εντελώς απρόσβλητες από τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας και/ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Υπηρεσία, αν και η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας σύμφωνα με κάθε ισχύουσα νομοθεσία.

Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε ή ζητάμε σκόπιμα πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ούτε επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας. Εάν ανακαλύψουμε ότι έχουμε λάβει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες που συλλέξαμε και θα περιορίσουμε την πρόσβασή του στην Υπηρεσία και/ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.

Ενημερώσεις μέσω Email

Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει σε όλους τους χρήστες της τη δυνατότητα να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή ενημερωτικά δελτία σχετικά με το μάρκετινγκ, τις ενημερώσεις, τις βελτιώσεις και άλλες ειδοποιήσεις χρηστών σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS («Αποστολές»). Ορισμένες Αποστολές χαρακτηρίζονται ως εμπορικά μηνύματα, και για αυτές οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τη λήψη των σχετικών Αποστολών επικοινωνώντας με την Εταιρεία και/ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» που είναι διαθέσιμος στις εν λόγω Αποστολές.

 

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου
 

Εάν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα ειδοποιηθείτε με την ανάρτηση μιας ευδιάκριτης ειδοποίησης στον Ιστότοπο πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών συνιστά τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τις εν λόγω αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η μόνη σας λύση, εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είναι να διακόψετε τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας


Θέλουμε πάντα να ακούμε τους πελάτες μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@cv-gr.com , ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Βαρκελώνη, 08006, Ισπανία.


 

Ειδικές Διατάξεις που Ισχύουν για Ορισμένους Συνδρομητές

 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)

Νομική Βάση για την Επεξεργασία

Για τα άτομα από τον ΕΟΧ, η νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων που ορίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ εξαρτάται από το πλαίσιο και τη φύση των πληροφοριών («Προσωπικά Δεδομένα»). Συνήθως συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν: (α) έχουμε τη συγκατάθεσή σας, (β) είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ή έγκυρο συμβόλαιο ή παρόμοια ρύθμιση για την παροχή υπηρεσιών, ή (γ) η επεξεργασία εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας ή τρίτου μέρους (που δεν υπερισχύουν των συμφερόντων προστασίας των δεδομένων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα ή να τα απαιτούμε για την προστασία ζωτικών συμφερόντων. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας.

Όταν ζητάμε Προσωπικά Δεδομένα για να συμμορφωθούμε με μια νομική απαίτηση ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση, θα διευκρινίζουμε εάν είναι υποχρεωτική και τις πιθανές συνέπειες της μη παροχής. Ομοίως, εάν επικαλούμαστε έννομα συμφέροντα που δεν αναφέρονται στο παρόν, θα σας ενημερώσουμε για τα συμφέροντα αυτά.

Για ερωτήσεις σχετικά με τη νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση των ΠΠΑ σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cv-gr.com.

Διεθνής Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Καθώς επεκτείνουμε τις Υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται και να μεταφέρονται παγκοσμίως. Σε περίπτωση μεταφοράς Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε την προστασία και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αποστολή δεδομένων σε χώρα που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσφέρει επαρκή προστασία
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους αποδέκτες βάσει «πρότυπων συμβατικών ρητρών» που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Άλλοι εγκεκριμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμοί που επιτρέπουν τη διαβίβαση ΠΠΑ εκτός του ΕΟΧ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία κατά τις διεθνείς μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cv-gr.com.

Πρόσθετα Δικαιώματα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Οι κάτοικοι ορισμένων εδαφών, συμπεριλαμβανομένου του ΕΟΧ, ενδέχεται να έχουν πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως:

 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρεχόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Ενδέχεται να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων. Για τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Πολιτειακοί Νόμοι των ΗΠΑ περί Απορρήτου

Αιτήματα για πληροφορίες

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το Απόρρητο των Καταναλωτών του 2018 (CCPA) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις τον Νοέμβριο του 2020. Παρόμοιοι νόμοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής τέθηκαν σε ισχύ σε διάφορες πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ και η Γιούτα.

Διαφάνεια

Δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια κατά τη συλλογή, τη χρήση, τη γνωστοποίηση, την ανταλλαγή και την πώληση προσωπικών πληροφοριών και δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τις διαδικασίες και τις γνωστοποιήσεις ώστε να συμμορφωνόμαστε με την εξελισσόμενη νομοθεσία.

Κατηγορίες ΠΠΑ

Επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες ΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και των δεδομένων επικοινωνίας, των διαπιστευτηρίων, των δημογραφικών δεδομένων, των δεδομένων πληρωμής, των αλληλεπιδράσεων, του περιεχομένου, των σχολίων και των αξιολογήσεων.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις κατηγορίες ΠΠΑ για τους ακόλουθους λόγους:

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας

 • Πηγές: Παρέχονται από τους Χρήστες
 • Σκοποί: Παροχή Υπηρεσιών, απάντηση σε ερωτήματα, επιβολή δικαιωμάτων
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών, διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη

Διαπιστευτήρια

 • Πηγές: Λαμβάνονται από τους χρήστες ή δημιουργούνται από την Ιστοσελίδα μας
 • Σκοποί: Παροχή υπηρεσιών, πιστοποίηση ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμό, αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών, διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη

Δημογραφικά στοιχεία

 • Πηγές: Λαμβάνονται από τους χρήστες
 • Σκοποί: Παροχή Υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντων, μάρκετινγκ, βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, ασφάλεια και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών, διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη

Δεδομένα πληρωμής

 • Πηγές: Λαμβάνονται από τους χρήστες, επεξεργασία πιστωτικών καρτών
 • Σκοποί: Επεξεργασία συναλλαγών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, αντιμετώπιση προβλημάτων, ανίχνευση και πρόληψη της απάτης.
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών, διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη

Αλληλεπιδράσεις και Ανατροφοδότηση

 • Πηγές: Αλληλεπιδράσεις με Χρήστες
 • Σκοποί: Παροχή και εξατομίκευση των υπηρεσιών, βελτίωση των υπηρεσιών, μάρκετινγκ και βοήθεια, αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών, διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη

Κατηγορίες Ευαίσθητων Δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα, όπως στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού, ακριβείς πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτο, πληροφορίες ιατρικής ή ψυχικής υγείας, σεξουαλική ζωή και σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και περιεχόμενο επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούμε για να επιβάλλουμε τα νομικά ή συμβατικά μας δικαιώματα.

Συνήθως συλλέγουμε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα ως εξής:

Πληροφορίες Λογαριασμού

 • Δεδομένα που Συλλέγονται: Στοιχεία σύνδεσης και διαπιστευτήρια
 • Πηγές: Χρήστες ή αυτόματα παραγόμενα
 • Σκοποί Επεξεργασίας: Παροχή Υπηρεσιών και επεξεργασία πληρωμών
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών και πάροχοι επεξεργασίας πληρωμών.

Ακριβείς Πληροφορίες Γεωγραφικής Θέσης

 • Δεδομένα που Συλλέγονται: Ακριβείς πληροφορίες γεωγραφικής θέσης.
 • Πηγές: Χρήστες ή αλληλεπίδραση Ιστοσελίδας
 • Σκοποί Επεξεργασίας: Παροχή Υπηρεσιών
 • Αποδέκτες: Χρήστες και πάροχοι υπηρεσιών

Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή, Θρησκευτικές ή Φιλοσοφικές Πεποιθήσεις, Συνδικαλιστική Ιδιότητα, Εκπαίδευση, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ιατρικά Δεδομένα

 • Δεδομένα που Συλλέγονται: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω
 • Πηγές: Χρήστες
 • Σκοποί Επεξεργασίας: Παροχή Υπηρεσιών
 • Αποδέκτες: Πάροχοι υπηρεσιών και Χρήστες

Εξαίρεση από την «Πώληση» ή την «Κοινή Χρήση»

Δεν πουλάμε προσωπικές πληροφορίες και οι Χρήστες μπορούν να αρνηθούν την κοινοποίηση ΠΠΑ για εξατομικευμένη διαφήμιση σε ιστότοπους τρίτων, επικοινωνώντας μαζί μας στο support@cv-gr.com. Επιπλέον, δεν πωλούμε τις ΠΠΑ των χρηστών.

Έλεγχος

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, να διορθώνουν, να λαμβάνουν αντίγραφο και να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Δικαίωμα Περιορισμού της Χρήσης Ευαίσθητων Προσωπικών Πληροφοριών:

Οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν τη χρήση ή την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων για συγκεκριμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου, τη συγκατάθεση και την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσφατες Αλλαγές

Επισημαίνονται οι αλλαγές στο CCPA που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διόρθωσης και εξαίρεσης από την «κοινή χρήση» για εξατομικευμένη διαφήμιση. Δεν πωλούμε προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε ευαίσθητα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή όπως επιτρέπεται από τον νόμο.

Σήματα «Μην Παρακολουθείτε» σύμφωνα με τον Νόμο Περί Προστασίας στο Διαδίκτυο της Καλιφόρνια (CalOPPA)

Δεν υποστηρίζουμε το Μην Παρακολουθείτε. Προσαρμόστε τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Μην Παρακολουθείτε.

Για ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με:

 • Την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
 • Τις πρακτικές απορρήτου μας
 • Καταγγελίες
 • Αφαίρεση ΠΠΑ
 • Διαγραφή από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ

Στείλτε email στη διεύθυνση support@cv-gr.com