Όροι Χρήσης

Η παρούσα δήλωση καθορίζει τους όρους Resumaker S.L χρήσης του ιστότοπου της Εταιρείας και των θυγατρικών της (εφεξής: «η Εταιρεία»), ο οποίος λειτουργεί υπό τον τομέα cv-gr.com και τα ονόματα τομέα που συνδέονται με αυτόν και οποιαδήποτε άλλη ενεργή διεύθυνση («ο Ιστότοπος» ή «ο Ιστότοπος της Εταιρείας»). Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα δήλωση. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε την παρούσα δήλωση από καιρό σε καιρό λόγω αυτών των αλλαγών. Όλοι οι όροι της παρούσας δήλωσης διατυπώνονται σε αρσενική μορφή μόνο για λόγους ευκολίας και ισχύουν για τις γυναίκες και για κάθε άλλο φύλο.

Με την ανάγνωση της δήλωσης και τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση και συμφωνείτε να αποδεχτείτε μελλοντικούς τροποποιημένους όρους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες για λογαριασμό ενός οργανισμού, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης για λογαριασμό του οργανισμού και των εξουσιοδοτημένων χρηστών του και αναγνωρίζετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε τον οργανισμό με τους παρόντες όρους χρήσης. Η συμφωνία είναι ηλεκτρονική και η εταιρεία θα παρουσιάζει στον πελάτη τους όρους χρήσης πριν από την εκτέλεση μιας ενέργειας που απαιτεί την παρουσίασή τους.

 1. Περιουσία της εταιρείας

 

Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα, οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ιδέες ή άλλα υλικά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο») και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων και των τεχνολογικών συστημάτων που την υποστηρίζουν και των προσωπικών περιοχών (οι «Υπηρεσίες»), είναι και θα παραμείνουν στην κατοχή της Εταιρείας και των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων της. Ο ιστότοπος, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ. Εκτός από τα αναφερόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή προετοιμασία έργων με βάση αυτά, η διανομή, η πώληση, η μεταβίβαση, η δημόσια προβολή ή εκτέλεση, η μετάδοση ή η χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του πηγαίου κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των CSS, HTML ή JavaScript στον ιστότοπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο ή την υπηρεσία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σκοπών, χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Η εταιρεία κατέχει όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα για οποιαδήποτε βελτίωση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των υφιστάμενων υπηρεσιών.

 

 1. Χρήση του Ιστότοπου
   

Η χρήση του ιστότοπου και/ή η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και/ή η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και/ή η επικοινωνία με την Εταιρεία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνιστά εκ μέρους σας έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία. Ορισμένες φορές εξειδικευμένοι εκπρόσωποι της εταιρείας ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας βοηθήσουν με το αίτημά σας. Εκτός εάν ορίσετε διαφορετικά, με το παρόν εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα στα αποθετήριά της και/ή να μεταβιβάσει το βιογραφικό σας και/ή τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο και/ή σχετικό φορέα που η Εταιρεία κρίνει κατάλληλο για την αίτησή σας, όπως ορίζεται στη συνέχεια της παρούσας δήλωσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τη σύμβαση με την Εταιρεία, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο οποίο θα δηλώνετε ότι δεν ενδιαφέρεστε για τη συνέχιση της σύμβασης. Μόλις το email παραληφθεί από την Εταιρεία, θα τερματίσει κάθε επικοινωνία μαζί σας και δεν θα διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε άλλα μέρη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να ενταχθείτε στη βάση δεδομένων, την οποία η Εταιρεία κατέχει βάσει νόμου.

 

 1. Τα μέρη της Συμφωνίας

 

Οι όροι της συμφωνίας ισχύουν μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη και ακυρώνουν κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ των μερών. Αλλαγές στην παρούσα συμφωνία θα γίνονται δεκτές μόνο με ρητή γραπτή συγκατάθεση και των δύο μερών.

 

 1. Επιλογές Πληρωμής

 

Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής για τις υπηρεσίες της, προσδιορίζοντας σε κάθε επιλογή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν και την τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιλογή που του ταιριάζει. Οπτικά σφάλματα στον σχεδιασμό των επιλογών πληρωμής δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

Κάθε επιλογή περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρήστη. Λάθη ή σφάλματα της εταιρείας στην προσφορά τιμής ή στην ίδια την επιλογή πληρωμής δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

 

 

 1. Υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη

 

Η συμφωνία υπογράφεται ψηφιακά από τη στιγμή που ο χρήστης την εγκρίνει και συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία. Εάν ο χρήστης πληρώσει ηλεκτρονικά για την υπηρεσία, η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την πληρωμή.

Η εταιρεία μπορεί, βάσει του νόμου, να ελέγχει η ίδια ή μέσω τρίτων εταιρειών, εάν οι πελάτες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις πληρωμής τους. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σύμβαση με τον χρήστη, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί τη συναλλαγή μεταξύ των μερών ή να ζητήσει πρόσθετες εγγυήσεις.

 

Μετά την έγκριση της συμφωνίας μεταξύ των μερών, η Εταιρεία θα παράσχει στον χρήστη τα στοιχεία σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στον λογαριασμό στην πλατφόρμα και στις υπηρεσίες στον ιστότοπο. Με την παροχή αυτών των στοιχείων, η εταιρεία επιτρέπει στον χρήστη αποκλειστική, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη πρόσβαση στην πλατφόρμα και στις υπηρεσίες, από εκείνη τη στιγμή και για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

 

Τα στοιχεία της σύνδεσης και της χρήσης της πλατφόρμας και των υπηρεσιών είναι απολύτως προσωπικά και ο χρήστης οφείλει να τηρεί εχεμύθεια όσον αφορά τα στοιχεία σύνδεσής του.

 

 1. Τιμή Συναλλαγής

 

Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ορισμένες ή όλες από αυτές, απαιτούν πληρωμή διαφόρων τύπων και με διαφορετικές τιμές, οι οποίες θα καθορίζονται από την Εταιρεία και θα δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ιστότοπο. Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως την εταιρεία για ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής που έχει καταχωρίσει. Ο χρήστης πρέπει να έχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό του για να είναι σε θέση να πληρώσει για την υπηρεσία.

 

Εάν ο χρήστης δεν πληρώσει για την υπηρεσία, θα λάβει ειδοποίηση από την Εταιρεία σχετικά με τη μη πραγματοποίηση της πληρωμής και θα έχει επιπλέον 14 ημέρες για να τακτοποιήσει την πληρωμή. Εάν στο τέλος των πρόσθετων ημερών ο χρήστης δεν έχει προβεί στην πληρωμή, η Εταιρεία θα δικαιούται τόκους και υπερημερία 15% από τον χρήστη για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 

 1. Πολιτική Ακύρωσης


Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, το βιογραφικό σημείωμα θα είναι διαθέσιμο για λήψη και ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Μετά την παραλαβή των υπηρεσιών, ο χρήστης δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν θα υπάρχει καμία μελλοντική απαίτηση προς την εταιρεία σχετικά με αυτό. Για τυχόν αξιώσεις σχετικά με το θέμα αυτό, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω της σελίδας επικοινωνίας (cv-gr.com/contact).

 

 1. Χρόνος Παράδοσης
   

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας μετά την παραλαβή των στοιχείων του χρήστη και μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Εάν η παροχή της υπηρεσίας καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον χρήστη το αργότερο εντός 30 ημερών από τη στιγμή της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς καμία επιβάρυνση και θα λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων.

 

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

 

Ο χρήστης θα παράσχει την κατάλληλη στιγμή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της συμφωνίας από την Εταιρεία.

 

Ο χρήστης δηλώνει ότι η χρήση του δικτυακού τόπου της εταιρείας γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και απαλλάσσει την εταιρεία από μελλοντικές κατηγορίες, αξιώσεις ή ζημίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών.

 

Ο χρήστης δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή επιβαρύνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία σε τρίτους.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί παρακολούθηση, εποπτεία ή αντίστροφη μηχανική της πλατφόρμας και/ή της λειτουργικότητας της πλατφόρμας.

 

Η χρήση της πλατφόρμας από τον χρήστη δεν θα βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή οποιουδήποτε για λογαριασμό της ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

 

Το περιεχόμενο που μεταφορτώνει ο χρήστης στην πλατφόρμα πρέπει να παρέχεται με τη μορφή και το φορμάτ που ορίζει η Εταιρεία. Το περιεχόμενο αποτελεί ιδιοκτησία του χρήστη και θα παραμείνει ιδιοκτησία του.

 

Ο χρήστης διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναρτώνται στην πλατφόρμα είναι σωστές, ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες και ενημερωμένες, ακόμη και αν προέρχονται από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του περιεχομένου από τον χρήστη.

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο αναξιόπιστο, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, με διακρίσεις, μίσος, ρατσιστικό, ερωτικό, πορνογραφικό, υπερσυνδέσμους, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, μη προσωπικά δεδομένα, εμπορική επικοινωνία, φιλανθρωπίες, πληροφορίες για αιρέσεις, πληροφορίες που περιέχουν ιούς, κακόβουλο λογισμικό, Trojan horses, bots, επιθετικό/παρεμβατικό/κακόβουλο λογισμικό, άλλο λογισμικό που παρακάμπτει τα μέσα ασφαλείας και προστασίας της υπηρεσίας, βλάπτει την υπηρεσία ή καταστρέφει την ιστοσελίδα, εργαλεία ή εφαρμογές έρευνας ή αντίστροφης μηχανικής.

 

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί ψηφιακό αντίγραφο όλων των πληροφοριών, των δεδομένων και του περιεχομένου που παρέχει στην Εταιρεία στο πλαίσιο της συμφωνίας, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε όχι.

 

Η χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 

Ο χρήστης εξασφαλίζει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τη χρήση της πλατφόρμας. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει ρυθμιστεί σωστά στην πλατφόρμα.

 

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας: cv-gr.com/contact

 

 1.  Υποχρεώσεις της Εταιρείας
   

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κλείσει την πλατφόρμα ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτήν ή τις λειτουργίες της, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον χρήστη.

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας ή να μπλοκάρει τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη, εάν ο χρήστης παραβιάζει τους κανόνες του ιστότοπου ή την παρούσα συμφωνία.

 

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα, bugs ή διακοπές. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή ότι θα εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή χωρίς σφάλματα.

 

Η Εταιρεία μπορεί να θέσει όριο στον αποθηκευτικό χώρο ή στα δεδομένα που παρέχονται στον χρήστη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ανώνυμο περιεχόμενο και να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της λήξης της σύμβασης για τη βελτίωση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών, καθώς και για άλλες εξελίξεις.

 

 

 

 

 1.  Διατήρηση Πληροφοριών

 

Η εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να τα παρέχει σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ορισμό της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με την εταιρεία, τον οποίο ο χρήστης συμφωνεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

 

Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποχρεούνται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας.

 

Ο χρήστης απαλλάσσει την εταιρεία από τυχόν αξιώσεις τρίτων που απορρέουν και/ή σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μέσω της πλατφόρμας και/ή των υπηρεσιών ή από τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία.

 

 1.  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην πλατφόρμα, στις υπηρεσίες και κάθε άλλο στοιχείο που παρέχεται σύμφωνα με τη συμφωνία ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε για λογαριασμό της. Ο χρήστης λαμβάνει δικαίωμα χρήσης μόνο για τη διάρκεια της συμφωνίας.

 

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην πλατφόρμα και τις υπηρεσίες.

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει, να διερευνήσει, να αναπαραγάγει, να αποσυναρμολογήσει ή να εφαρμόσει αντίστροφη μηχανική. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί οποιεσδήποτε ενέργειες προκειμένου να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της πλατφόρμας, είτε ο ίδιος είτε μέσω λογισμικού τρίτων ή τρίτων μερών για λογαριασμό του.

 

Η Εταιρεία δικαιούται να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της και ο χρήστης δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να απέχει από τα προστατευτικά μέτρα της Εταιρείας.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαστικά ότι η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες παραβιάζουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους ή σε περίπτωση που η Εταιρεία πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα επικείμενης τέτοιας παραβίασης, η Εταιρεία θα συνεχίσει να επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα. Εάν η εταιρεία πιστεύει ότι αυτό δεν είναι δυνατό, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς να καταβάλει αποζημίωση στον χρήστη.

 

 1.  Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία σε τρίτους.

 

 1.  Συμβατική Περίοδος και Καταγγελία

 

Η συμβατική περίοδος είναι η περίοδος που επιλέγει ο χρήστης στο πρόγραμμα πληρωμών.

Και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία χωρίς γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση αβλεψίας, μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του ιστότοπου ή δικαστικής παρέμβασης και χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή αντιστάθμισμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: πτώχευση ή αίτηση πτώχευσης του μέρους που θεωρείται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

 

Εάν ο χρήστης έχει λάβει αντιπαροχή από την εταιρεία, ο χρήστης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
Με τη λήξη της σύμβασης, τα δικαιώματα χρήσης της πλατφόρμας από τον χρήστη είναι άκυρα.


 

 1. Όροι Συνδρομής
  • Για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, ο Χρήστης πρέπει να εγγραφεί στην Υπηρεσία συμπληρώνοντας μια φόρμα και παρέχοντας τα στοιχεία που του ζητά η Εταιρεία.
  • Είναι δυνατή η εγγραφή σε διάφορα συνδρομητικά προγράμματα σε τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή καθώς και οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και δεν θα έχετε καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας σε τέτοιες περιπτώσεις.
  • Η εγγραφή στην Υπηρεσία υπόκειται σε χρέωση που αποφασίζεται από την Εταιρεία κατά καιρούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να αυξήσει ή να μειώσει την εν λόγω χρέωση και/ή να αλλάξει τα διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση μείωσης των συνδρομητικών τελών, ο Χρήστης δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων και/ή έκπτωση και/ή οποιοδήποτε άλλο όφελος ή έκπτωση και ο Χρήστης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας στην περίπτωση αυτή.
  • Κάθε συνδρομητικό πρόγραμμα θα ανανεώνεται αυτόματα μέχρι να ακυρωθεί από τον Χρήστη και σε περίπτωση μείωσης των συνδρομητικών τελών, ο Χρήστης δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και/ή έκπτωση και/ή οποιοδήποτε άλλο όφελος ή έκπτωση και ο Χρήστης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας στην περίπτωση αυτή.
  • Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας / χρεωστικής κάρτας / PayPal / Apple Pay.
  • Σε περίπτωση που ένας Συνδρομητής δεν εξοφλήσει οποιαδήποτε πληρωμή συνδρομής, ο Λογαριασμός του Συνδρομητή μπορεί να μπλοκαριστεί και όλο το περιεχόμενο του λογαριασμού του μπορεί να διαγραφεί και ο Χρήστης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας σε μια τέτοια περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι η ακύρωση της συνδρομής δεν απαλλάσσει τον Χρήστη από την καταβολή τυχόν μη καταβληθέντων τελών και ο Συνδρομητής δεν δικαιούται επιστροφή των ποσών που κατέβαλε.
  • Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αλλάξει τα τέλη συνδρομής και τις Υπηρεσίες που παρέχει και/ή να προσθέσει πρόσθετα χαρακτηριστικά στην Υπηρεσία και ο Χρήστης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας σε μια τέτοια περίπτωση.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να κλείσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και δεν θα έχετε καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας σε μια τέτοια περίπτωση, και οι Συνδρομητές δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων και/ή μείωση πληρωμής που έχουν καταβάλει για τις Υπηρεσίες.

 

 1.  Χρήση του Ιστότοπου

 

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Με τη χρήση του, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αποκλειστικά για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει λάβει ρητή άδεια από την Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει τίποτα από τα ακόλουθα, εκτός εάν έχει λάβει τη συγκατάθεση της Εταιρείας, εκ των προτέρων, εγγράφως και υπό τους όρους της εν λόγω συγκατάθεσης (στον βαθμό που χορηγήθηκε):

 

 • Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, δικαιώματος της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή να κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών.
 • Να κάνει προσπάθεια πρόσβασης, πρόσβασης και επίθεσης ή παράνομης διείσδυσης ή δολιοφθοράς ή χρήσης των συστημάτων της εταιρείας ή των μη δημόσιων περιοχών του ιστότοπου.
 • Να προσπαθήσει να διερευνήσει ή να ελέγξει την ευπάθεια οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσει οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας.
 • Να διεισδύσει ή να διαρρήξει προσωπική περιοχή άλλου χρήστη εκτός από αυτόν.
 • Να προσπαθήσει να διεισδύσει και να αποκτήσει πρόσβαση στα βιογραφικά άλλων χρηστών εκτός από αυτόν.
 • Να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ή να εκτελέσει ένα εργαλείο εντοπισμού σε αυτόν. Να αναζητήσει τον ιστότοπο με οποιαδήποτε μηχανή, λογισμικό, εργαλείο, πράκτορα, εγκατάσταση ή μηχανισμό εκτός από το λογισμικό που παρέχει η Εταιρεία.
 • Να προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει, να μεταγλωττίσει, να αποσυναρμολογήσει ή να κάνει αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού στην ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.
 • Να διαθέσει τη λειτουργία του ιστότοπου, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες σε τρίτους.
 • Να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει ή να επιτρέψει σε άλλους να αντιγράψουν και να χρησιμοποιήσουν, να τροποποιήσουν, να αναπαραγάγουν, να παράγουν
  παράγωγα έργα, να πλαισιώσουν, να αντικατοπτρίσουν, να αναδημοσιεύσουν, να κατεβάσουν, να προβάλουν, να μεταδώσουν ή να  διανείμουν το σύνολο της ιστοσελίδας ή τμήματα αυτής, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσα ή με οποιοδήποτε μέσο.
 • Να επιτρέπει τη λειτουργία λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Crawler Robots κ.λπ., με σκοπό την αναζήτηση, σάρωση, αντιγραφή ή αυτόματη ανάκτηση του ιστότοπου. Να δημιουργήσει μια συγκέντρωση, συλλογή ή αποθετήριο που θα περιέχει περιεχόμενο ή πληροφορίες από τον ιστότοπο.
 • Να εμφανίσει περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε πλαίσιο (frame/iframe), ορατό ή κρυφό.
 • Να παρέχει σύνδεσμο προς τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του από οποιαδήποτε πηγή που περιέχει πορνογραφικό περιεχόμενο, περιεχόμενο που ενθαρρύνει τον ρατσισμό ή τις παράνομες διακρίσεις ή που είναι παράνομο, ή που ενθαρρύνει παράνομες δραστηριότητες, ή του οποίου η δημοσίευση είναι παράνομη.
 • Να διακόψει ή να επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή, διακομιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της αποστολής ιού, σκουληκιού, δούρειου ίππου, ωρολογιακής βόμβας, ψηφιακής επίθεσης, επίθεσης Man In the Middle, επίθεσης αποτροπής παροχής υπηρεσιών (DDoS), εργαλείων δοκιμής διείσδυσης, κακόβουλων εργαλείων, spyware, κακόβουλου λογισμικού, βανδαλισμού, υπερφόρτωσης λογισμικού, πλημμύρας, spam ή απόφραξης του γραμματοκιβωτίου του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που βλάπτει τον ιστότοπο ή κλέβει πληροφορίες από τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Να ανεβάσει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων - συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Να παρέχει πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους και/ή τέτοιους που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, τα προσωπικά τους στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους.
 • Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή προσφορά ή εφαρμογή που είναι εμπορική και/ή περιέχει διαφημιστικές/marketing πληροφορίες.
 • Να υποδύεται ή να παραποιεί τη σχέση του με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που σχετίζεται με την Εταιρεία ή τα διάφορα συστήματά της.

  Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διερευνήσει και να υποβάλει μήνυση για παραβιάσεις των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όλων όσων σχετίζονται με την ασφάλεια του ιστότοπου και των χρηστών του, μέχρι την εκτέλεση του νόμου. Επιπλέον, μπορεί να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη δίωξη χρηστών που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του και τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης και τη συνεχή λειτουργία του ιστότοπου.

  Εάν ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, η άδειά του να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες θα ανακαλείται αυτόματα, ακόμη και αν βρίσκεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών, και δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών ή να τροποποιήσει τον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 1.  Εγγραφή στον ιστότοπο

 

Η χρήση του ιστότοπου δεν προϋποθέτει εγγραφή, ωστόσο, διάφορες περιοχές του ιστότοπου, όπως η προσωπική περιοχή, η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και η περιοχή επικοινωνίας, ενδέχεται να προϋποθέτουν εγγραφή και παροχή προσωπικών και ταυτοποιητικών πληροφοριών κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας.

 

Με την εγγραφή του στον ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να επιβεβαιώσει ρητά τη συγκατάθεσή του με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εγγραφή σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις μόνο αφού παράσχει τα στοιχεία που του ζητούνται σε κάθε στάδιο και αφού λάβει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο χρήστης κληθεί να παράσχει τα δηλωθέντα στοιχεία με σκοπό τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου, πρέπει να παρέχει μόνο ορθά, ακριβή και πλήρη στοιχεία. Εσφαλμένες πληροφορίες ενδέχεται να εμποδίσουν τον χρήστη να χρησιμοποιήσει σωστά τον ιστότοπο και να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

 

Η χρήση τμημάτων του ιστότοπου που απαιτούν εγγραφή και έγκριση υποδηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη να λαμβάνει διαφημίσεις από την Εταιρεία και/ή από οποιονδήποτε για λογαριασμό της. Η διαφήμιση θα αποστέλλεται στον χρήστη μέσω των στοιχείων που έχει παράσχει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή και να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την άρνησή του να δέχεται διαφημίσεις, γενικά ή συγκεκριμένου τύπου, αποστέλλοντας ειδοποίηση άρνησης. Ο τρόπος αποστολής της ειδοποίησης άρνησης θα προσδιορίζεται στη διαφήμιση που θα αποστείλει η Εταιρεία και/ή οποιοσδήποτε για λογαριασμό της στον χρήστη.

 

 1.  Εγγραφή Συστήματος: Κωδικός Πρόσβασης.

 

Με την εγγραφή σε μία από τις υπηρεσίες, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να εισαγάγει έναν κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές περιοχές του δικτυακού τόπου και ιδίως στο βιογραφικό σημείωμα που έχει δημιουργήσει. Ο χρήστης συμφωνεί να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες ή ενέργειες που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασής του, είτε έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τις εν λόγω δραστηριότητες ή ενέργειες είτε όχι. Είναι ευθύνη του χρήστη να μην δώσει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν άλλον. Ο χρήστης πρέπει να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής του όσο το δυνατόν συχνότερα. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει αμέσως την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του. Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί και/ή δεν θα επιχειρεί ποτέ να χρησιμοποιήσει λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου χρήστη.

 

 

 

 1.  Πλατφόρμα Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος

 

Η εταιρεία λειτουργεί μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος με οπτικό και βολικό τρόπο για κάθε άτομο που το επιθυμεί. Η εμπορική επωνυμία της Εταιρείας είναι cv-gr.com.

 

Η χρήση αυτής της πλατφόρμας υπόκειται στους Όρους Χρήσης και τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται σε αυτή τη σελίδα και αποτελεί συγκατάθεση του χρήστη προς αυτούς. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να κάνει καμία χρήση της ιστοσελίδας.

 

Το σύστημα δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την εταιρεία και για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία στα πεδία που εμφανίζονται και στη συνέχεια δημιουργεί το βιογραφικό σημείωμα αναλόγως. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης και χρησιμεύει μόνο ως πλατφόρμα για τη δημιουργία του εγγράφου.

 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο κώδικας του λογισμικού προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή και/ή η παροχή και/ή οποιοδήποτε μέρος του κώδικα και/ή των κωδικών πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σε οποιονδήποτε, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, χωρίς ρητή άδεια από την Εταιρεία.

 

Το σύστημα δεν φιλτράρει καμία πληροφορία, περιεχόμενο, λανθασμένη πληροφορία και/ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο εισάγει ο χρήστης, αλλά εμφανίζει μόνο τις πληροφορίες όπως είναι στα κατάλληλα πεδία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα του τελικού αρχείου, την ακεραιότητά του ή το επίπεδό του σε σχέση με τα άλλα, τη ζημία, την απώλεια εργασίας, τον αντίκτυπό του στη σταδιοδρομία, την ψυχική οδύνη κ.λπ. ή οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στον χρήστη, την περιουσία ή οποιονδήποτε τρίτο μετά τη χρήση.

 

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση ζημία, οποιουδήποτε είδους, που προκαλείται στον χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης του συστήματος δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων. Ο χρήστης συμφωνεί και κατανοεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και ότι η Εταιρεία παρέχει μόνο μια υποδομή για τη δημιουργία του αρχείου. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο που παρέχει τελεί υπό την αποκλειστική του ευθύνη. Ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν θα έχει καμία αξίωση κατά της Εταιρείας, των διευθυντών, των υπαλλήλων της και/ή οποιουδήποτε για λογαριασμό του σε αυτό το θέμα.

 

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του συστήματος δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι το σύστημα δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία μπορεί να διακόψει τη διαχείριση του δικτυακού τόπου, να ενημερώσει το περιεχόμενο, να το αποθηκεύσει και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση του βιογραφικού που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, ωστόσο, εάν το βιογραφικό διαγραφεί ως αποτέλεσμα εργασιών συντήρησης και ενημερώσεων, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει το βιογραφικό στους διακομιστές της και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που δημιουργήθηκαν.

 

Σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης και/ή άλλης εμπορικής χρήσης από έναν χρήστη ή από κάποιον για λογαριασμό του στο σύστημα δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων, ο χρήστης θα πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία για κάθε ζημία που θα προκληθεί.

 

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην σαρώσει αυτόματα τον ιστότοπο (Crawling) και/ή να μην τον χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.

 

Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή του λογαριασμού του χρήστη σε άλλον χρήστη και/ή η αναπαραγωγή και/ή η αντιγραφή και/ή η δημοσίευση οτιδήποτε χωρίς την έγκριση της Εταιρείας και/ή η δολιοφθορά και/ή η εκτέλεση κακόβουλων ενεργειών και/ή η αντίστροφη μηχανική και/ή οποιαδήποτε παράλογη ή παράνομη χρήση του συστήματος δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος.

 

Διευκρινίζεται ότι η χρήση του δικτυακού τόπου προορίζεται μόνο για ιδιώτες. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, παράδοση, μετάδοση, δημοσίευση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στην ιστοσελίδα και δεν επιτρέπεται από την Εταιρεία, απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παράβαση του νόμου.

 

Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε μια προσωπική περιοχή στο σύστημα για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος. Θα μπορεί να συνδεθεί με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης και θα διατηρήσει τα δεδομένα αυτά όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Στην προσωπική περιοχή, θα μπορεί να βλέπει, μεταξύ άλλων, το βιογραφικό σημείωμα που δημιούργησε μέσω του συστήματος και θα μπορεί να το επεξεργάζεται και/ή να το διαγράφει, να ορίζει πληροφορίες χρέωσης και να διαγράφει τον προσωπικό του λογαριασμό.

 

Η Εταιρεία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει την εισβολή μη εξουσιοδοτημένων πηγών στον προσωπικό χώρο, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, κρυπτογράφηση και επίσης δοκιμές από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών κατά καιρούς. Η Εταιρεία αίρει την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται στον χρήστη ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης εισβολής και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά των εν λόγω εισβολέων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει έναν ανενεργό, πλασματικό λογαριασμό χρήστη ή έναν λογαριασμό που είναι ύποπτος για ακατάλληλη και/ή παράνομη και/ή απαγορευμένη δραστηριότητα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης αποσύρει κάθε αξίωση σχετικά με τη ζημία που μπορεί να του προκληθεί ως αποτέλεσμα της διαγραφής του λογαριασμού του.

 

Η Εταιρεία θα διατηρεί το βιογραφικό σημείωμα στους διακομιστές της με ασφάλεια σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει ο νόμος. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την περίοδο διατήρησης των πληροφοριών και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών προσωπικά και απομακρύνει μελλοντικές αξιώσεις για τη μη αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών στους διακομιστές της Εταιρείας.

 

Όλα τα παραδείγματα, οι συμβουλές, οι οδηγίες και οι σημειώσεις που παρουσιάζονται στον χρήστη έχουν ως στόχο να τον βοηθήσουν στη διαδικασία και δεν υποκαθιστούν την κρίση του ίδιου του χρήστη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τη χρήση του και τη διανομή του σε πιθανούς εργοδότες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο τα αποτελέσματα μετά τη χρήση ενός βιογραφικού σημειώματος που δημιουργήθηκε με το παραπάνω σύστημα.

 

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση του συστήματος δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος προϋποθέτει την ένταξή του στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας και την αποθήκευση του βιογραφικού σημειώματος που δημιουργήθηκε στους διακομιστές της Εταιρείας. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και εγκρίνει τους Όρους Χρήσης της παρούσας σελίδας στο σύνολό τους και ιδίως τα τμήματα που αφορούν τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνει η Εταιρεία ή τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

 

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και/ή η πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων σε σχέση με την πλατφόρμα δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων - συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της ιστοσελίδας, του UI, του UX, της ροής, του κώδικα διακομιστή, του κώδικα πελάτη, της HTML, του CSS, της JavaScript, του περιεχομένου, των παραδειγμάτων βιογραφικών σημειωμάτων, των προτύπων βιογραφικών σημειωμάτων, των σχεδίων βιογραφικών σημειωμάτων, των αρχείων γραφικών, του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται και επεξεργάζονται οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα - ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και οποιαδήποτε παραβίαση θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη νομικών μέτρων.

 

Η χρήση του συστήματος μπορεί να συνεπάγεται πληρωμή σύμφωνα με τα καθορισμένα σχέδια πληρωμών. Εάν ο χρήστης συμφωνήσει με το σχέδιο πληρωμών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού του. Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ότι η Εταιρεία έχει πλήρη δικαιώματα επί των πληροφοριών και της χρήσης τους.

 

 1. Ευθύνη για το Περιεχόμενο του Χρήστη

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο και/ή δεδομένα και/ή πληροφορίες που παρέχονται και/ή εμφανίζονται από τον χρήστη στην ιστοσελίδα ή ειδικότερα για το βιογραφικό σημείωμα που δημιουργείται. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης είναι ορθά. Ο χρήστης μπορεί να αναφέρει στην Εταιρεία ύποπτες δραστηριότητες, εφόσον έχει εντοπίσει τέτοιες στον λογαριασμό του.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης

 

Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, του περιεχομένου και των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρείας και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε για λογαριασμό του ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή δαπάνης, άμεσης ή έμμεσης, στον δικτυακό τόπο και σε όλα τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτόν.

 

 1. Ενημερωτικό Δελτίο και Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

 

Με την αποστολή των στοιχείων του, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να τον προσθέσει στη λίστα αλληλογραφίας της και να του στέλνει κατά καιρούς ηλεκτρονικά μηνύματα για διάφορα θέματα. Κάθε μήνυμα που αποστέλλεται από την Εταιρεία θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αλληλογραφίας της. Εάν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του, η Εταιρεία θα τον διαγράψει από τη βάση δεδομένων αλληλογραφίας της. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να αφαιρεθούν όλες οι ημερομηνίες που είναι αποθηκευμένες στα συστήματα της Εταιρείας και/ή να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων παραληπτών στέλνοντας ένα email στο support@cv-gr.com.
 

 1. Paddle
  Η διαδικασία παραγγελίας μας διεξάγεται από τον online μεταπωλητή μας Paddle.com. Η Paddle.com είναι ο έμπορος του αρχείου για όλες τις παραγγελίες μας. Η Paddle παρέχει όλες τις ερωτήσεις εξυπηρέτησης πελατών και χειρίζεται τις επιστροφές. Για επιστροφές χρημάτων ή ακύρωση συνδρομών που χρεώνονται από την Paddle, επισκεφθείτε το Paddle.net.

 

 1. Αλλαγές και Παύση Δραστηριότητας

 

Η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει τη δομή της ιστοσελίδας, την εμφάνιση και τον σχεδιασμό της, το εύρος και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της και να αλλάζει οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα γίνονται, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση του Διαδικτύου και τις τεχνολογικές και άλλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Από τη φύση τους, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να συνεπάγονται δυσλειτουργίες ή δυσχέρειες. Ο χρήστης δεν θα έχει καμία αξίωση ή απαίτηση έναντι της Εταιρείας για την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών ή για δυσλειτουργίες που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής τους.

 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή. Εάν είναι δυνατόν, η Εταιρεία θα δημοσιεύει προκαταρκτική ειδοποίηση στον ιστότοπο σχετικά με τον τερματισμό των υπηρεσιών σε εύλογο χρονικό διάστημα εκ των προτέρων. Μετά τον τερματισμό των υπηρεσιών, η Εταιρεία θα διατηρεί το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα έχει το δικαίωμα να τα διαγράψει χωρίς να διατηρήσει κανένα αντίγραφο ασφαλείας και χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Οι Όροι Χρήσης, ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους του κράτους του Ισπανία και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του Ιστότοπου και/ή του Περιεχομένου και/ή την προσβασιμότητά τους εκτός του Ισπανία. Οποιαδήποτε διαφορά και/ή διαφωνία και/ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα και/ή οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν και/ή τους παρόντες Όρους Χρήσης θα επιλύεται στο αρμόδιο δικαστήριο της πόλης Βαρκελώνη και θα υπάγεται στη μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία του.

 

 1. Επικοινωνήστε Μαζί Μας

 

Η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις του νόμου και σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης έχει περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης και/ή πιστεύει ότι η Εταιρεία παραβιάζει τα δικαιώματά του και/ή πιστεύει ότι παραβιάζεται η ιδιωτική του ζωή κατά τη χρήση του ιστότοπου, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας (support@cv-gr.com) και η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διεκπεραιώσει το αίτημά του το συντομότερο δυνατό.